Ketua Pegawai Maklumat Kerajaan (GCIO)

1. Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Sektor Awam dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional

  • Memacu Perancangan Strategik ICT Sektor Awam; dan
  • Mengukuh tadbir urus ICT Sektor Awam.

 

2. Peneraju dalam Pengukuhan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global

  • Memacu pemakaian (adoption) Enterprise Architecture (EA) dalam Sektor Awam;
  • Memacu kesesuaian peraturan/dasar/standard/amalan terbaik dalam pelaksanaan Kerajaan Elektronik;
  • dan Memacu pelaksanaan perkhidmatan gunasama ICT (ICT shared services) dalam Sektor Awam.

 

3. Peneraju Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam.

  • Memacu hala tuju penjajaran program ICT Sektor Awam.

 

4. Peneraju Inovasi melalui Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT

  • Mengenal pasti perkhidmatan generasi baru (new generation services);
  • dan Memacu perkongsian maklumat ke arah perkhidmatan cross-agency.